ASSOICATION STATUTES IN DANISH ONLY

For Your Mind Center (YMC) virke gælder følgende vedtægter: 


1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Your Mind Center (yourmindcenter.com) (YMC).

Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune, men udfører arbejde i hele verden. YMC er en

almenvelgørende frivillig forening.

 

2. Formål

Your Mind Center formål er at støtte bekæmpelsen af stress, depression og angst,

 • at udbrede kendskabet til stress, depression og angst, deres forebyggelse, følger og behandling,
 • at arbejde for bedre behandlingsmuligheder for mennesker med stress, depression og angst,
 • at yde støtte til mennesker med stress, depression og angst,
 • at støtte international videnskabelig forskning og samarbejde inden for foreningens område,
 • at støtte oprettelse og drift af behandlingssteder med henblik på diagnose, behandling og rehabilitering.

  3. Struktur
 • Your Mind Center virker gennem
 • repræsentantskabet
 • bestyrelsen
 • direktionen
 • at ansøge nationale, kommunale som private
  fonde i de lande Your Mind Center opererer.

Your Mind Center samarbejder med andre foreninger inden for foreningens virkeområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse.

 

Medlemmer

Som medlem af Your Mind Center kan optages personer, organisationer, institutioner, selskaber og foreninger. Medlemskab opnås ved henvendelse til foreningens administration.

Medlemskabet gælder, så længe der betales kontingent.

 

4. Kontingent

Kontingentet fastsættes af Your Mind Center bestyrelse.

 

5. Repræsentantskabet

Your Mind Center højeste myndighed er repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af:

 1. medlemmerne af bestyrelsen
 2. medlemmerne af forskningsrådet
 3. formænd for samarbejdslande
 4. 2 fælles repræsentanter fra Your Mind Center oplysningskredse
 5. 1 fælles repræsentant fra Your Mind Center verdensdækkende diagnosenetværk
 6. formændene for de foreninger, som Your Mind Center har et særligt samarbejde med. Her under med The Department of Anxiety Depression and Stress some er 100% finanseret af Your Mind Center.

 

6.Tegningsret

Your Mind Center tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af én af disse i

forening med et medlem fra direktionen.

 

7. Regnskab

Your Mind Center regnskabsår er kalenderåret på den dato Your Mind Center konstituerer sig. Regnskabet revideres af den på det ordinære repræsentantskabsmøde valgte statsautoriserede revisor.

 

8. Repræsentantskabsmøde

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år. Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøde med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal ske ved skriftlig henvendelse til medlemmerne senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen fastsætter dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 • valg af dirigent
 • beretning om Your Mind Center virke i den forløbne tid
 • forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • orientering om Your Mind Center budget for det kommende år
 • indkomne forslag
 • valg til repræsentantskab og bestyrelse blandt kandidatforslag udsendt til repræsentantskabet
 • senest sammen med mødets dagsorden
 • valg af revisor

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning eller elektronisk, medmindre dirigenten eller 5 medlemmer af repræsentantskabet forlanger skriftlig afstemning.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog punkt 15 og 16 vedrørende vedtægtsændringer og opløsning. På repræsentantskabsmødet kan lande formænd lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet medlem af kredsens bestyrelse.


9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af repræsentantskabet ønsker dette. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske skriftligt til repræsentantskabets medlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

10. Bestyrelsen tiltræder når indsamlingen når Dkr. 1.000.000.-

Bestyrelsen har sammen med direktionen ansvaret for Your Mind Center virksomhed.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf:

 1. 2 medlemmer indstillet af og blandt forskningsrådet, heriblandt forskningsrådets formand,
 2. 2 medlemmer indstillet af den Danske stat og/eller Aarhus kommune.
 3. 1 andre medlemmer valgt af og blandt medlemmer af repræsentantskabet


Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af 4 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for indstilling af landsbestyrelsesrepræsentanterne til bestyrelsen. Retningslinjerne skal godkendes af repræsentantskabet.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Afgår et medlem af bestyrelsen i valgperioden, kan bestyrelsen udpege nye medlemmer for det løbende år. Valget forelægges for repræsentantskabet på dettes førstkommende møde.


Bestyrelsen afholder møde mindst en gange om året. Samt et møde med The Department of Anxiety Depression and Stress som er et samarbejde mellem Massachusetts Institute of Technology (MIT), Havard University, ETH Zurich, University of Oxford og University of Cambridge, samt professorer, forsker og speciallæger.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.

 

11. Direktionen

Bestyrelsen foretager ansættelse og afskedigelse af foreningens direktion. Direktionen har den daglige ledelse af foreningen.

12. Forskningsrådet

Bestyrelsen nedsætter et forskningsråd. Forskningsrådet har indtil 20 medlemmer, der skal have en alsidig faglig baggrund inden for foreningens virkeområde. Forskningsrådet har til opgave at fordele de midler, der bevilges til forskning, ligesom rådet efter anmodning fra bestyrelsen behandler sager af sundhedsfaglig karakter.


Forskningsrådets medlemmer udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra The Department of Anxiety Depression and Stress. Valget sker for en periode af 4 år, og genvalg kan kun ske for én periode. The Department of Anxiety Depression and stress udarbejder en forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen.

 

13. Lande

Your Mind Center omfatter et antal lande.

Der udarbejdes vedtægter for hvert enkelt land. Vedtægterne skal indeholde Your Mind Centers vedtægter for landet. Landet oprettelse og vedtægter skal godkendes af Your Mind Centers bestyrelse. Lande kan, som grundlag for deres arbejde, oprette lokalgrupper, netværksgrupper, herunder regionale samarbejder og lignende.


Opgaver

Lande opgaver er i samarbejde med Your Mind Center bestyrelse:

 • at repræsentere Your Mind Center i landet
 • at udbrede kendskabet til og arbejde for tilgang til Your Mind Center
 • at udbrede kendskabet til stress, depression og angst, deres forebyggelse, behandling og følger ved f.eks. at afholde møder og kurser
 • at arbejde for bedre behandlingsmuligheder for mennesker med stress, depression og angst i landet
 • at forvalte de pengemidler, der måtte blive stillet til rådighed for landets virke.
 • at ansøge fonde nationale, kommunale som private.

Landende følger i alle forhold de retningslinjer, der måtte blive givet af Your Mind Center bestyrelse. I tilfælde af uenighed imellem landebestyrelsen og bestyrelsen afgøres sagen af bestyrelsen. Sagen kan derefter forelægges på førstkommende repræsentantskabsmøde.

 

YMC-bestyrelsen

Bestyrelse ledes af et ulige antal 5 som er valgbare. Bestyrelsen er personlige medlemmer af Your Mind Center. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer.

 

Generalforsamling

Der afholdes i samråd med Your Mind Center årlig ordinær generalforsamling dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 • beretning om landes virke
 • forelæggelse af revideret regnskab
 • redegørelse for Your Mind Center arbejde
 • indkomne forslag
 • valg af bestyrelse
 • valg af revisor

 

Økonomi

Hvert land modtager årligt tilskud fra Your Mind Center. Tilskuddets størrelse fastsættes af Your Mind Center bestyrelse. Landet kan ansøge bestyrelsen om yderligere tilskud til særlige aktiviteter.

 

Regnskab

Landes regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab indsendes til foreningens administration senest den 1. februar.

 

14. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på et repræsentantskabsmøde. For at vedtægtsændringerne er gyldige, skal de ved skriftlig eller elektronisk afstemning være vedtaget af mindst 2/3 af de på repræsentantskabsmødet fremmødte repræsentantskabsmedlemmer.

 

15. Opløsning

Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af Your Mind Center, skal mindst 3/4 af repræsentantskabets medlemmer stemme herfor. Hvis det fornødne stemmeflertal ikke opnås, kan bestyrelsen ved skriftlig henvendelse indkalde medlemmerne af repræsentantskabet til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med forslag om foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen.


Forslaget anses for vedtaget, når et simpelt stemmeflertal af de på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde fremmødte medlemmer har stemt herfor. Vedtages det at opløse Your Mind Centr, træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af foreningens midler i almennyttige og med foreningens formål beslægtede øjemed, hvilken beslutning kræver ministeriel godkendelse.

 

16. Ikrafttrædelse

Vedtægterne blev skal ændret og vedtaget på første repræsentantskabsmødet.


2020 - 2023

The start


YMC will seek donations from the EU and privateand Dahish foundations and can begin to develop our work. The first thing we fund is The Department of Anxiety Depression and stress.

YMC is present in 10 countries.

2024 - 2028

Permanently anchored and recognized organization


YMC is able to contribute to research and help over 25 million users of YMC. We start cooperation with the Red Cross, UNICEF and Médecins Sans Frontières.

YMC is present in 90 countries.

2029- 2035

Worldwide aid organization


YMC will be free of charge for all persons and companies. YMC has an emergency team that can fly into war zones and major conflicts in collaboration with other aid organizations.

YMC is present in all countries.

DEVELOPMENT
YMC has started collecting donations. YMC will apply to the Danish State for funds to set up our office, webpage and what we need subsequently according to our budgets.
Cookies used for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication. https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/04.+Cookies

OKAY